ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT


Baglyas György egyéni vállalkozó, kisadózó (a továbbiakban: A Táblás vagy Adatkezelő) a jelen
adatkezelési tájékoztatóba foglaltak alapján kezeli a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat:
Az Ön által megadott adatokat a www.atablas.hu kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési
feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az
a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki
www.atablas.hu - tól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve
harmadik fél részére továbbadni.


Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.
AZ ADATKEZELŐ ADATAI:
Név: Baglyas György egyéni vállalkozó, kisadózó
Nyilvántartási szám: 55357034
Adószám: 53370060-1-33
Székhely: 2092, Budakeszi, Viktória utca 56.
Weboldal: www.atablas.hu
Postacím: 2092, Budakeszi, Viktória utca 56.
E-mail: info@atablas.hu
Telefon: +36 20 221 0020
Az adatvédelmi felelős elérhetőségei:
Név: Baglyas György
Postacím: 2092, Budakeszi, Viktória utca 56.

ALAPFOGALMAK:
 "Személyes adat": az azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("Érintett")
vonatkozó bármely olyan adat, információ, tényező, amely alapján az adott természetes személy
- közvetlen vagy közvetett módon - beazonosítható. Ezek különösen: név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító, természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális, szociális azonosságára utaló adat. Személyes adatkezelésnek minősül
továbbá a fénykép, hang-, vagy képfelvétel készítése, valamint személyazonosításra alkalmas
fizikai jellemzők gyűjtése;
"Adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
 "Adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog
határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat
az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 "Adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 "Címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett
adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak
megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
"Az Érintett hozzájárulása": az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő
személyes adatok kezeléséhez;
 "Adatvédelmi incidens": a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.


AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
A Táblás webáruházában történő vásárlás, arról számla kiállítása, az Érintett vásárlók nyilvántartása,
a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése,
vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb értékesítés, remarketing és
direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális ajánlatokról, illetve a munkavállalói
adatok kezeléséről.


KEZELT ADATOK KÖRE:
Adatkezelő a webshopon történő regisztráció, illetve megrendelés/vásárlás során a következő
személyes adatok birtokába kerül, az Adatkezelő különösen ezen személyes adatokat kezeli:
felhasználó e-mail címe; vezeték- és keresztneve, szállítási-/számlázási címe, telefonszáma, a
megvásárolt, rendelt, előrendelt termékekre vonatkozó adatok (megnevezése, mennyisége, vételára),
IP cím is.
A vásárlónak meg kell adnia személyes adatait ahhoz, hogy a kiválasztott terméket megvásárolhassa.
A személyes adatok nélkül A Táblás nem tudja feldolgozni az Érintett rendelését és szerződés az
Érintettel nem jön létre.


A KEZELT ADATOK JOGALAPJA:
atablas.hu weboldalon történő cookie használat, a weboldalon történő regisztráció és
nyereményjátékban való részvétel tekintetében: az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk
-(1) bekezdés a) pontja), az adatkezelő jogos érdeke;
 webshopból vásárlás és munkavállalóval kötött munkaszerződés esetén: a felek között létrejövő
szerződés előkészítése és teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Ektv. 13/A. § (1)
-(3) bekezdései alapján) és az adatkezelő jogos érdeke;
direkt marketing tevékenység és profilalkotás esetén: az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR
6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Reklámtv. 6. § (5) bekezdése);
számlázás, számla megőrzésének, illetve munkavállalói adatok tekintetében: jogszabályi
kötelezettség (ideértve Számv.tv., Art., Áfatv.,Tbj., stb.).


A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSI IDEJE:
Az Érintett személyes adatait
- hozzájárulás alapján kezelt adatok esetében a regisztráció törléséig/ a hozzájárulás visszavonásáig;
- a megjelölt személyes adatokat a fennálló szerződéses kapcsolat időtartama alatt (szerződés
teljesítése jogcímen), illetve a szerződés megszűnését követő évtől számított 6 évig (az Art. és Ptk.
szerinti elévülési idő figyelembe vételével az adatkezelő jogos érdekéből), a szerződésekkel
összefüggésben kiállított számlákat adatkezelő (a Számv.tv. 169.§ (2) bek. alapján) 8 évig;
- a kibocsátott számlák tekintetében a számviteli törvény által meghatározott ideig tartó őrzéséig, 8
évig (Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján);
- a nyereményjátékban résztvevő Érintettek esetében a nyeremény átadásától számított hat évig;
- a munkaviszony fennállásának időtartama alatt szerződés, jogszabályi kötelezettség teljesítése
érdekében, a jogviszony megszűnését követő évtől számított 6 évig (az Mt. és Art. szerinti elévülési
idő figyelembe vételével az adatkezelő jogos érdekéből) őrzi meg, ezt követően az Adatkezelő
gondoskodik a személyes adatokat megsemmisítéséről vagy azok anonimizálásáról.
Amennyiben a tárolási időn belül hatósági vagy bírósági eljárás indul az érintett szerződésekből eredő
jogok és kötelezettségek érvényesítésére, úgy a tárolási idő ezen eljárás jogerős befejezéséig tart.

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

Az atablas.hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén ún.
sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. A sütik információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni
beállításait, az Érintett adott munkamenetét figyelik, adatvesztést akadályoznak meg, felhasználásra
kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a webshop
használatát a látogatók számára. Az Érintett a weblapra történő első látogatása alkalmával eldöntheti,
hogy a sütik használatához hozzájárul-e.
Alkalmazott Cookie-k:
1. a) átmeneti (session) cookie: az Érintett látogatása után automatikusan törlődik. Ezek a cookie-k
arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon
működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások
megfelelően tudjanak működni.
2. b) állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t a weboldal a jobb felhasználói élmény érdekében
(pl. optimalizált navigáció nyújtása) használhat. Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra
a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes
böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
3. c) A webshop működése közben használt "jelszóval védett munkamenethez használt cookie",
"bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k" és "biztonsági cookie-k" használatához nem szükséges
az Érintett előzetes hozzájárulását kérni.
4. dc) Statisztikai/marketing célú cookie:
Adatkezelő atablas.hu weboldal látogatottságának méréséhez és látogatói viselkedésének
figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google
Remarketing, Ads Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használ. A hivatkozott
programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat
gyűjtenek.
Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését
és auditálását, erre szolgálnak a Google Analytics statisztika cookie-k. Ezek segítségével nyomon
lehet követni, hogyan használják a látogatók a honlapot, milyen oldalakat látogatnak. Ezek a cookie-k
nem gyűjtenek a látogatók azonosítására alkalmas adatokat: minden adatgyűjtés névtelenül történik,
és célja, hogy a Google kiértékelje, hogyan használta az Érintett a honlapot, továbbá, hogy a weboldal
üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal-
és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
A mérési adatok kezeléséről a mérést végző Adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az
Érintett részére. Bővebb információt erről itt talál: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon
és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.
"Google Ads" szolgáltatást is használ az Adatkezelő, melynek keretein belül igénybe veszi a Google
konverziókövető szolgáltatását. Ez annyit jelent, hogy amikor az Érintett egy weboldalt Google-
hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére.
Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes
adatot, így az Érintett nem is azonosítható általuk, viszont amikor az Érintett a weboldal bizonyos
oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy az
Érintett a hirdetésre kattintott. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az
AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az így szerzett információk azt
a célt szolgálják, hogy az AdWords követést választó ügyfeleinek számára statisztikákat készítsenek.
A Táblás ezáltal tájékozódhat a hirdetésére kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra
továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel
bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
A fent részletezett követést elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének
lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. További információ
valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:
https://policies.google.com/privacy
Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez, ami azt jelenti,
hogy az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók - például a Google - is megjelenítik internetes
webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a
Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookiekat (például a DoubleClick cookie-t)
használnak együttesen a felhasználók által a weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő
tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.
Az Adatkezelő a Facebook Remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának
növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a weboldal meglátogatása után külső
szolgáltató - például a Facebook - internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing
listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák,
kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.
A legtöbb böngésző menüsorában található "Segítség" funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan,
hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki
egyéb cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett tudomásul veszi, hogy cookie
nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű, az oldal egyes funkciói lehet nem lesznek
elérhetőek vagy megfelelően használhatóak.
Segítség a sütik beállításához:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu ,
Edge: Beállítások -> Speciális beállítások -> Cookie -k ("Cookie-k engedélyezése" / "Az összes cookie
blokkolása" / "Csak a külső cookie-k blokkolása" vagy: F12 - Hibakereső - Cookie-k
IE11: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies ; https://support.microsoft.com/hu-hu/help/260971/description-of-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
A cookie használatról a atablas.hu látogató értesítést kap a honlap alján felugró láblécben, ahol a
megfelelő gomb megnyomásával jelezheti, hogy a sütik használatát az oldalon engedélyezi.
Amennyiben az oldalon használt cookie-k (így különösen a Session cookiek, Optimonk cookie, Google
Analytics, CDSDevice, cookie_notice_accepted) alkalmazásához az Érintett nem járul hozzá,
előfordulhat, hogy a honlap bizonyos szolgáltatásai nem jelennek meg vagy nem működnek
megfelelően. A sütik használatának megtiltása továbbá hatással lehet a megjelenésre és a
felhasználói élményre. A honlapon használt sütik használatához való hozzájárulás a későbbiek során
bármikor visszavonható.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK:

Egyes közösségi funkciók igénybevétele érdekében az atablas.hu weboldalon minden termék
adatlapján megtalálhatók a Facebook, és a Pinterest, szolgáltatásainak hivatkozásai, amellyel az
Érintett személyes profilján megoszthatók a termékek. Adatkezelő megismerheti továbbá azon
Érintettek nyilvános profiljait, akik a Facebook vagy Instagram közösségi oldalakon a weboldalt
"lájkolták", Adatkezelőt követik. Ezekben az esetekben az adatgyűjtés célja Adatkezelő termékeinek,
akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve népszerűsítése. Az adatok kezeléséről,
illetve az átadás módjáról, jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az Érintett. Az
adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés szabályaira az adott közösségi
oldal szabályozása vonatkozik.
Az Adatkezelő időnként a https://www.facebook.com/palatabla címen elérhető oldalon nyereményjátékot
szervez és bonyolít le, az Adatkezelő termékeinek népszerűsítésére, a termékekre irányuló
figyelemfelkeltésre. Az adatkezelés célja a szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek
sorsolása, értesítése, számviteli kötelezettség teljesítése. Ennek során az Adatkezelő kezeli a
játékban részt vevő Érintettek facebook profiljának nevét, azonosítószámot, valamint az aktuális játék
során megadott egyéb - az Érintett által önkéntesen megadott - személyes adatot, illetve a nyertes
elérhetőségét, címét. A nyertes sorsolását Adatkezelő a facebooknyertes.com ...... segítségével
végzi, mely részére Adatkezelő kizárólag a játékban részt vevő Érintettekhez rendelt azonosítókat
továbbítja, azokból a .... szolgáltató személyhez köthető adatot meg nem ismerhet. Az adatkezelésre
vonatkozó külön tájékoztató elérhető az adott promóció oldalán.

HÍRLEVÉL, DIREKT MARKETING (DM):

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (Reklámtv.) értelmében az Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az
Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein
megkeresse. Ha az Érintett hírlevél küldésre regisztrált, az ilyen célból történő regisztráció során
megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a hírlevélnek Érintett e-mail címére történő küldése
céljából kerül sor abban az esetben, ha az Érintett önkéntes hozzájárulását adta az adatkezeléshez. A
hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A hírlevél küldésének célja a
tájékoztatás az atablas.hu termékeivel kapcsolatos aktuális információkról, akciókról, direktmarketing
tartalmú megkeresések, kapcsolattartás.

PROFILALKOTÁS:

A remarketing célból történő adatgyűjtés a GDPR alapján profilalkotásnak minősül. A weboldal
látogatóinak interakciói alapján, hogy milyen termékeket néztek meg, helyeztek a kosárba vagy
vásároltak meg, profilalkotás történik. Ezek a profilok remarketing listákba kerülnek, melyeket
hirdetések célzásához, illetve személyre szabásához használunk fel. A profilalkotás
következményeként az Érintettek részére, tevékenységük alapján kialakított, személyre szóló
marketing üzenetek jelennek meg a böngészésük során.
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen -
ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
-az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
-meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely
az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
intézkedéseket is megállapít; vagy
-az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

ADATFELDOLGOZÁS:

Az adatfeldolgozó minden esetben az Adatkezelő utasítására járhat csak el, az Adatkezelő határozza
meg az adatok felhasználásának módját, az adatkezelés célját. Az adatfeldolgozó nem kezelheti az
Adatkezelőtől kapott személyes adatokat saját vagy a szerződésében rögzítetten kívüli egyéb célra.
Adatkezelő a jelen tájékoztató hatálybalépésekor az alábbi tevékenységekre az itt megjelölt
adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe.
-Házhozszállítás
Adatfeldolgozó: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS
Európa utca 2.
Adatkezelésük szabályai: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: A megvásárolt termékek kiszállítása a megrendelő részére,
a megrendelő (Érintett) által megadott szállítási címre. A kiszállításhoz feltétlenül szükséges
személyes adatok (Név, cím, telefonszám) kerülnek a futár részére átadásra.
-Csomagautomatában történő átvétel
Adatfeldolgozó: FOXPOST Zrt. a https://www.foxpost.hu valamint a csomagvarazslo.hu internet
címeken elérhető webhely üzemeltetője. Székhely: Magyarország, 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.
Adatkezelésük szabályai: https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/foxpost_adatkezeles.pdf
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: A megvásárolt termékek Csomagautomatába kiszállítása a
megrendelő részére, a megrendelő (Érintett) által megadott csomagpontra. A kiszállításhoz feltétlenül
szükséges személyes adatok (név, e-mail cím, telefonszám) kerülnek a FoxPost részére átadásra.
-Csomagponton történő személyes átvétel

Adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: A megvásárolt termékek raktározása, a termék megrendelő
vagy képviselője részére történő személyes átadása. A termék és a rendelés beazonosíthatóságához
elengedhetetlen adatok (rendelési azonosító) kerülnek az adatfeldolgozó részére átadásra.
-Webshopon történő fizetés
Adatfeldolgozó: PayPal (székhelye: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-
2449, LuxembourgSan Jose, California, USA; adatkezelési szabályai:
https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full#7)
Adatfeldolgozó: Global Payments Europe, s.r.o (székhelye: V Olsinach 80/626, 100 00 Prága, Csehország;
cégjegyzékszám: 27088936). Adatkezelési szabályai:
https://gpnmerchant.com/hu/support@locale=hu.html#downloads_GDPR
Adattovábbítási nyilatkozat:
Tudomásul veszem, hogy a Baglyas György egyéni vállalkozó, kisadózó (2092 Budakeszi, Viktória utca 56.)
adatkezelő által a https://atablas.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra
kerülnek a Global Payments (Október huszonharmadika utca 8-10. 1117 Budapest), mint adatfeldolgozó
részére. Global Payments Europe, s.r.o. kereskedelmi társaság felügyelete alá tartozik, amely a Cseh
Köztársaság törvényei alapján bejegyzett társaság (székhelye: V Olsinach 80/626, 100 00 Prága,
Csehország; cégjegyzékszám: 27088936, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság Kereskedelmi
Nyilvántartásának C. Részébe, iktatószám: 95419). Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
név, email cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási
tevékenység jellege és célja a GP Webpay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
https://gpnmerchant.com/hu/support@locale=hu.html#downloads_GDPR
Adatfeldolgozók által ellátott tevékenység: A webshopon történő vásárláshoz kapcsolódóan az online
fizetés lebonyolítása.
-Számlázás
Adatfeldolgozó: KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C., Tel: +36-30-35-44-789,
https://www.szamlazz.hu, e-mail: info@szamlazz.hu, adatkezelési tájékoztatója:
https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/)
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: A webshopon történő vásárlásról, a jogszabályi feltételeknek
mindenben megfelelő számla kiállítása. Ehhez Adatkezelő a számlázási név, cím, vételár adatokat
adja át az adatfeldolgozó részére.
-Tárhely szolgáltatás
Adatfeldolgozó: Webnode AG (székhely: Gartenstrasse 3, 6304 Zug Switzerland)
-A webshop technikai feltételeinek biztosítása
Adatfeldolgozó: Webnode AG (székhely: Gartenstrasse 3, 6304 Zug Switzerland)
Adatvédelmi tájékoztató: https://www.webnode.hu/privacy-policy/

AZ ÉRINTETT JOGAI:

Az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint
kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését,
visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az
adat felvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.
 Tájékoztatáshoz (hozzáféréshez) való jog:
Minden Érintettnek alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog, mely
kötelezettségként Adatkezelőt terheli. A tájékoztatást közérthető módon, ingyenesen kell megadni az
Érintett részére. Adatkezelő köteles minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtani.
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés
céljai; az Érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel,
illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett
időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti
hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az
automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre
nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére történő továbbítása esetén az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a
továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
-Helyesbítés joga:
Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését,
és a hiányos adatok kiegészítését, melynek Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget
tenni.
-Törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog"):
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, ha
1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
2. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
3. az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését
előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.
-Adathordozáshoz való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és
ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.
-Tiltakozás joga:
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken
alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok
közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem
kezelhetők.
Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1
hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott
intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát,
ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő
a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja
az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.
Az Érintett a fenti jogaival kapcsolatos intézkedéseket az alábbi elérhetőségeken tudja
kezdeményezni:
- postai úton a 2092, Budakeszi, Viktória utca 56. címen,
- e-mail útján a info@atablas.hu e-mail címen.

ADATVÉDELMI INCIDENS:

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
Érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az Érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi
incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi felelős vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő,
valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens
orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből
eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
-az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket
az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által Érintett adatok tekintetében alkalmazták,
különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a
személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
-az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek
biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban
valószínűsíthetően nem valósul meg;
-a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell
hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az Adatkezelő még nem értesítette az Érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság,
miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e,
elrendelheti az Érintett tájékoztatását.
Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb
72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a GDPR 55. cikke
alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem
jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem
történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

JOGORVOSLAT:

Amennyiben az Érintett az Adatkezelőt felkereste már a fenti jogainak gyakorlásával, azonban a
személyes adatok kezelésével kapcsolatban álláspontja szerint jogsérelem következett be, vagy
annak közvetlen veszélye fennáll, illetve megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adataival
kapcsolatos jogai gyakorlását korlátozza vagy kérelmét megtagadja, az Érintett bejelentéssel
vizsgálatot kezdeményezhet az illetékes hatóságnál, amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó
személyes adatkezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.
Ilyen bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az Érintett, a jelen tájékoztatóban megjelölt jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor módosítsa. A Szabályzat
jelentős módosítását követően arról valamennyi Érintettet megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor
felugró ablakban, stb.) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további igénybevételével az Érintettek a
megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, hozzájárulásuk megadottnak tekintendő.
A jelen Tájékoztató készítése során figyelembe vett főbb jogszabályok:
- az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Rendelete (GDPR);
- az Információs és Önrendelkezési Jogról szóló 2011.évi CXII. törvény (Infotv.);
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.)
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (Grt. vagy Reklámtv.)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv.tv.)<br>


Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el